Comparison Guide: Entrance Systems for Office Buildings

Explore the alternatives for managing the flow of staff and visitors into and out of your site

Our Products

Cash Management
Entrance Security
Integrated Security
Safe Storage

Our Market

Retail

Optimise cash management processes, cut time spent on cash handling, reduce shrinkage and improve security for staff and customers.

Airport

Improve passenger mobility without compromising on security. Automated solutions for fare collection, pre-security, self-boarding and immigration.

Metro

Improve passenger mobility without compromising on security. Automated solutions for fare collection, pre-security, self-boarding and immigration.

Bank

Protect assets and investments, ensure the secure movement of cash, limit security risks for staff and employees, and maintain the concept of an open bank.

Public and Commercial Buildings

Manage and control the movement of people around your site with entrance security solutions.

Industrial and High-Risk Sites

Protection of people, premises and assets incorporating entrance security, intrusion detection and video surveillance.

"SpeedStile FLs gives us the level of entrance security we require"

/   Opher Lichter, Security Manager, Young & Rubicam Group

Customer Magazine Go To All Editions
Press Release
Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien
Fri, 1 Nov 2019 En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
Thu, 31 Oct 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
Mon, 30 Sep 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo
Mon, 23 Sep 2019 Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.
Gunnebos företrädesemission fulltecknad
Fri, 20 Sep 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
All Press Releases